مطالب ويژه عصر ظهور

مبانی آنچه در این نوشتار دین نوین جهانی نامیده می شود را باید در سالهای اولیه قرن بیستم جستجو کرد. زمانی که انجمن تئوسوفی و جریان عصر جدید (New Age Movement) برای بازسازی ساختار معنوی و دینی جوامع مختلف بر اساس آموزه های پیشامسیحی کابالیستی و تئوسوفیستی نظریات متنوعی ارائه نمودند. {ادامه}
آرشيو مطالب

فتنه و نشانه هاي آخرالزمان

کشتن دجال، خاموشي آتش فتنه

فتنه

دجّال کيست و چيست؟ و وقوع اين فتنه در چه زماني است؟ و شگردهاي او در اجراي طرح اين فتنه چگونه است؟ سؤالاتي است که در ميان گلشن روايات پرچمداران هدايت عليهم السلام مي توان نشاني از آن جويا شد، و جاي تفصيل آن در فرا خور اين نوشته مختصر نيست [...]

ادامه مطلب
آرشيو مطالب

گالري تصاوير عصر ظهور

پنجشنبه ۱۷ آذر۱۳۹۰
بازديد : مرتبه
نويسنده : امیرحسین

علایم ظهوراز دیدگاه حضرت صادق (ع) 

1- هرگاه ديدى : حق بميرد و طرفدارانش نابود شوند.

2- و ديدى كه : ظلم همه جا را گرفته .

۳- و ديدى كه : دين همچون ظرف تو خالى ، و بى محتوا شده است .
۴- و ديدى كه : طرفداران حق بر طرفداران باطل فائق شده اند.
۵-و ديدى كه : كارهاى بد آشكار شده و از آن نهى نمى شود و بدكاران بازخواست نمى شوند.
۶-و ديدى كه : چنان فسق و فجور آشكار شده كه مردان به مردان و زنان به زنان اكتفاء مى كنند.(لواط)
۷-و ديدى كه : افراد با ايمان سكوت كرده و سخنشان را نمى پذيرند.
۸-و ديدى بچه ها، بزرگان را تحقير كنند.
۹-و ديدى كه : قطع پيوند خويشاوندى شود.(قطع صله رحم)

۱۰-و ديدى نوجوانان پسر، همان كنند كه زنان مى كنند.(که امروزه شاهد آن هستیم)

۱۱-و ديدى كه : زنان با زنان ازدواج نمايند.

۱۲ـو ديدى كه : همسايه به همسايه خود اذيت مى كند و از آن جلوگيرى نمى شود.

۱۳-و ديدى كه : كافر به خاطر سختى مؤ من ، شاد است .
۱۴-و ديدى كه : شراب را آشكارا مى آشامند و براى نوشيدن آن كنار هم مى نشينند و از خداوند متعال نمى ترسند.(در بسیاری از کشورها رواج هست)

۱۵- و ديدى : كسى كه امر به معروف مى كند خوار و ذليل است .

۱۶-و ديدى خانه كعبه تعطيل شده ، و به تعطيلى آن استوار داده مى شود.

۱۷-و ديدى كه : مردان از مردان و زنان از زنان لذت مى برند، (يا مردان خود را براى مردان ، و زنان خود را زنان فربه مى كنند).
۱۸-و ديدى كه : زندگى مرد از راه لواط و زندگى زن از راه زنا تاءمين مى شود.
۱۹- و ديدى كه : زنان همچون مردان براى خود مجالس (نامشروع ) تشكيل مى دهند.
۲۰- و ديدى كه : زن براى زنا با مردان ، با شوهر خود همكارى كمك مى كنند.
۲۱-و ديدى كه : بدعت و زنا آشكار شود

۲۲- و ديدى مردم به شهادت ناحق اعتماد كنند.
۲۳-و ديدى كه : حلال ، حرام شود و حرام ، حلال گردد.
۲۴-و ديدى كه : دين براساس ميل اشخاص معنى شود و كتاب خدا و احكامش تعطيل گردد.
۲۵-و ديدى كه : جرئت بر گناه آشكار شود، و ديگر كسى براى انجام آن منتظر تاريكى شب نگردد.
۲۶-و ديدى مؤ من نتواند نهى از منكر كند مگر در قلبش .
۲۷-و ديدى كه : ثروت بسيار زياد در راه خشم خدا خرج گردد.
۲۸- و ديدى كه : واليان در قضاوت رشوه بگيرند.

۲۹-و ديدى كه : پستهاى مهم واليان براساس مزايده است نه براساس ‍ شايستگى .
۳۰- و ديدى كه : مردم را از روى تهمت و يا سوءظن بكشند.
۳۱- و ديدى كه : مردم را از روى تهمت و يا سوءظن بكشند.
۳۲- و ديدى كه : زن بر شوهر نيست انجام مى دهد، و به شوهرش خرجى مى دهد.
۳۳-و ديدى كه : مرد همسر و كنيزش را كرايه مى دهد و به غذاى پست (كه از اين راه بدست مى آورد) خشنود است .
۳۴-و ديدى كه : سوگندهاى دروغ به خدا بسيار گردد.
۳۵-و ديدى كه : آشكارا قمار بازى مى شود.
۳۶- و ديدى كه : مشروبات الكلى بطور آشكار بدون مانع خريد و فروش ‍ مى شود.
۳۷- و ديدى كه : زنان مسلمان خود را به كافر مى بخشند.
۳۸- و ديدى كه : كارهاى زشت آشكار شده و هر كس از كنار آن مى گذرد مانع آن نمى شود.
۳۹-و ديدى كه : در گفتن سخن باطل و دروغ ، با همديگر رقابت كنند.

۴۰-و ديدى كه : شنيدن سخن حق بر مردم سنگين است ولى شنيدن باطل برايشان آسان است

۴۱-و ديدى كه : حدود الهى تعطيل شود و طبق هوى و هوس عمل شود.

۴۲-و ديدى كه : مسجدها طلاكارى (زينت داده ) شود.

۴۳- و ديدى كه : بدكارى آشكار شده و براى سخن چينى كوشش مى شود.
4
۴- و ديدى كه : ستم و تجاوز شايع شده .
۴۵- و ديدى كه : غيبت ، سخن خوش آنها گردد، و بعضى بعض ديگر را به آن بشارت دهند.
۴6- و ديدى كه : حج و جهاد براى خدا نيست .
۴7- و ديدى كه : سلطان به خاطر كافر، شخص مؤ من را خوار كند.
۴8- و ديدى كه : خرابى بيشتر از آبادى است .
۴9- و ديدى كه : معاش انسان از كم فروشى بدست مى آيد.
۵0- و ديدى كه : خونريزى آسان گردد.
۵1- و ديدى كه : مرد بخاطر دنيايش رياست مى كند.
۵2- و ديدى كه : نماز را سبك شمارند.
۵3- و ديدى كه : انسان ثروت زيادى جمع كرده ولى از آغاز آن تا آخر زكاتش ‍ را نداده است .
۵4- و ديدى كه : قبر مرده ها را بشكافند و آنها را اذيت كنند.
۵5- و ديدى كه : هرج و مرج بسيار است .
۵6- و ديدى كه : مرد روز خود را مستى به شب مى رساند و شب خود را نيز به همين منوال به صبح برساند و هيچ اهميتى به برنامه مردم ندهد.
۵7- و ديدى كه : با حيوانات آميزش مى شود.
۵8- و ديدى كه : مرد به مسجد (محل نماز) مى رود وقتى برمى گردد لباس در بدن ندارد (لباسش را دزديده اند).
۵9- و ديدى كه : حيوانات همديگر را بدرند.
۶۰- و ديدى كه : دلهاى مردم ، سخت و ديدگانشان خشك و ياد خدا برايشان گران است .
۶۱- و ديدى كه : بر سر كسبهاى حرام آشكارا، رقابت كنند.
۶۲- و ديدى كه : نماز خوان براى خودنمائى نماز مى خواند.

۶۳- و ديدى كه : در مكه و مدينه كارهائى مى كنند كه خدا دوست ندارد و كسى از آن جلوگيرى نمى كند، و هيچ كس بين آنها و كارهاى بدشان مانع نمى شود.

۶۴-و ديدى كه : آلات موسيقى و لهو در مدينه و مكه آشكار گردد.
۶۵- و ديدى كه : مردم به همديگر نگاه مى كنند، (به اصطلاح چشم و هم چشمى مى كنند) و از مردم بدكار پيروى نمايند.

۶۶-و ديدى كه : علائم آسمانى آشكار شود و كسى از آن نگران نشود.
۶۷-و ديدى كه : مردم مانند حيوانات در انظار يكديگر عمل جنسى بجا مى آورند و كسى از ترس مردم از آن جلوگيرى نمى كند.
۶۸- و ديدى كه : انسان در راه غير خدا بسيار خرج كند ولى در راه خدا از اندك هم مضايقه دارد.

۶۹-و ديدى كه : زنها بر مسند حكومت بنشينند، و هيچ كارى جز خواسته آنها پيش نرود.

۷۰-و ديدى كه : اموال حق خويشان پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلم (خمس ) در راه باطل تقسيم گردد، و با آن قماربازى و شرابخوارى شود.

۷۱-و ديدى كه : به وسيله شراب ، بيمار را مداوا كنند، و براى بهبودى بيمار آن را تجويز نمايند

۷۲- و ديدى كه : سر و صداى منافقان بر پا است ولى سر و صداى حق طلبان خاموش است .
۷۳- و ديدى كه : براى اذن و نماز مزد مى گيرند.
۷۴- و ديدى كه : مسجدها پر است از كسانى كه از خدا نترسند و غيبت هم نمايند.
۷۵- و ديدى كه : شرابخوار مست ، پيش نماز مردم شود.
۷۶-- و ديدى كه : خورندگان اموال يتيمان ستوده شوند.
۷۷-و ديدى كه : قاضيان برخلاف دستور خداوند قضاوت كنند.
۷۸- و ديدى كه : استانداران از روى طمع ، خائنان را امين خود قرار دهند.
۷۹- و ديدى كه : فرمانروايان ، ميراث (مستضعفان ) را در اختيار بدكاران از خدا بى خبر قرار دهند.

۸۰-وقتى كه ديدى : وقت (اول ) نمازها را سبك بشمارند.

۸۱-و ديدى كه : هم و هدف مردم ، شكم و شهوتشان است .
۸۲-و ديدى كه : نشانه هاى برجسته حق ، ويران شده است ، در اين وقت خود را حفظ كن و از خدا بخواه كه از خطرات گناه نجاتت بدهد...

البته بايد توجه داشت ، كه اين نشانه ها هم اكنون در دنياى غرب ، در اروپا و آمريكا و حتى بعضى از كشورهاى آفريقا و آسيا وجود دارد، شكر خدا را كه به بركت انقلاب اسلامى در ايران ، از بسيارى از اين گناهان جلوگيرى شده و مى رود كه از همه جلوگيرى شود و زمينه سازى براى ظهور امام قائم (عج ) گردد.


برچسب‌ها: علائم ظهور, نشانه هاي ظهور
چهارشنبه ۱۷ تیر۱۳۸۸
بازديد : مرتبه
نويسنده : امیرحسین

 

401- بناها محكم ساخته شود

402- بناهای عمارات و قصرها طولانی و بلند ساخته شود

403- كودك ها كرسی نشین شوند

404- معاملات اضطراری زیاد شود

405- شهادت ها برای همدیگر قرض داده شود

406- ربا گرفتن كسب آنها شود

407- ازدواج ها برای مال و عنوان شود

408- پست ترین مردم بر مردم رئیس شوند

409- نویسندگان دولتی زیاد شوند

410- شرطی ها و لشكری ها زیاد شوند

411- مسلمانان به كفار فروخته شوند

412- تجار و صنعتگران در تجارت و صنعت خود دروغگویند

413- شریك با شریك خود دروغ گوید و خیانت كند

414- مردمان متقلب و ریاكار زیاد شوند

415- مردمان شرافتمند و نجیب ذلیل و خوار شوند

416- مردم در كارهای خود سرگردان شوند

417- مردم نه مسلمان باشند و نه نصرانی

418- حیا و عفت از مردم برداشته شود

419- اختلاف در دین و مذهب زیاد شود

420- مردم مانند اشخاص تازه مسلمان شوند

421- تقلب و تزویر زیاد شود

422- دین به دنیا فروخته شود

423- تعارفات دروغی زیاد شود

424- مسلمانان به همدیگر كه می رسند سلام نكنند مگر از روی آشنایی و شناسایی یا احتیاط

425- مردم تابع لغزش های علماء شوند

426- از علماء حقه فرار كنند

427- عالم را به لباس خوب شناسند نه به زهد و تقوی و علم

428- زنها را قبل خود قرار دهند

429- مردم در فكر شكم و فرج خود باشند

430- كوچك ها احترام بزرگتران را نگه ندارند

431- بزرگترها به كوچكترها رحم نكنند

432- دین را آلت دنیای خود قرار دهند

433- به قرآن تجارت كنند

434- قماربازی كردن زیاد شود

435- دشنام دادن شعار ایشان شود

436- مردم راغب به دنیا شوند

437- در ذات خدا فكر و تعمق كنند

438- بالای منبرها امر به تقوی كنند و گوینده به آن عمل نكند

439- ماه ها ناقص شود

440- ماه ها بزرگ نماید

441- بعضی از ماه ها دیده نشود تا مردم از فیض عید فطر و عرفه محروم شوند

442- ركوع و سجودها برای جلب نان و پول شود

443- عجب و كبر و خودبینی و خودپسندی در مردم ظاهر و زیاد شود

444- مومن در میانشان ذلیلتر از هر كسی باشد

445- خروج عوف سلمی از جزیره كویت یا تكریت و كشته شدن او در مسجد دمشق

446- خروج شعیب بن صالح از سمرقند

447- منكر معروف و معروف منكر گردد

448- زینت كردن مردان به طلا و حریر

449- غلبه هند بر سند

450- غلبه قفص بر سعیر

451- غلبه قبط بر اطراف مصر

452- غلبه اندلس بر اطراف آفریقا

453- غلبه حبشه بر یمن

454- غلبه ترك بر خراسان

455- غلبه روم بر شام

456- غلبه اهل ارمنیه به ارمنیه

457- بلند شدن صدا در عراق به هتك حجاب

458- برداشتن بكارت دختران

459- قیام مردی از قم كه مردم را دعوت به حق كند و با او باشند جماعتی از مردان كه دلهاشان مانند پاره های آهن است در محكمی

460- پادشاه عجم از عجم الترك وزیر و والی گیر

461- انداختن آثار قرآن در پشت سر

462- استعمال ظرف های طلا و نقره

463- شایع شدن گرفتن سازها و نوازها و خوانندگی ها و رقاصی زنان در همه جا

464- بلند گذاردن جوانان و مردان گیسوان جلو سر خود را

465- سر برهنه راه رفتن جوانان و مردان

466- ظهور كلاه های ترك دار و بند دار و كلاه های اهل شرك در مسمانان و كلاه های بین المللی

467- زنار بر كمر بستن مسلمانان

468- بستن قلادها بر گردن ها با تكمه طلا

469- مردان صورت های  خود را صاف و براق كنند

470- جام های كوتاه و تنگ و نازك پوشیدن مردان

471- پس گرفتن روم آنچه را كه از او گرفته شده

472- پس گرفتن ترك آنچه را كه از او گرفته شده

473- كشتگان و مجروحین را با هم دفن كردن

474- فرورفتن بصره به زمین

475- پوشیدن جام های بافته بی درز

476- ظاهر شدن معادن بسیار كه به دست مردمان رذل و پست افتد

477- كندن و تونل زدن بعضی از كوه ها

478- ظهور اختراعات بزرگ

479- كنده شدن كوه ها پیش از صیحه آسمانی

480- ظاهر شدن لباس های مخصوص برای پوشیدن زنها

481- رواج یافتن سرودهائی كه آخر آوازان مانند صدای خر كشیده شود

482- رای گرفتن زنها از عموم مردم در امور عامه

483- خروج قومی از سمت مشرق كه قاری قرآن باشند با ریش های تراشیده كه مانند خوارج از دین بیرون باشند و قتل آنها بر مسلمانان واجب باشد

484- زینت كردن دیوارها و خانه ها را به روغن مالی و نقاشی و رنگها


برچسب‌ها: علائم ظهور, نشانه هاي ظهور
چهارشنبه ۱۷ تیر۱۳۸۸
بازديد : مرتبه
نويسنده : امیرحسین

 

301- جوانان خودشان را مانند زنان زینت كنند

302- مردان بر سر پسران غیرت كشند همچنان كه بر سر زنان غیرت كشند

303- مردان گیسوان خود را شانه كنند همچنان كه زنان گیسوان خود را شانه زنند

304- بیشتر مردم بهترین خانه هاشان خانه باشد كه در آن فسق و فجور بیشتر شود

305- زن وادار كند شوهر خود را كه با مردان لواط كند

306- زنان را به زنا دادن مدح كنند

307- مومن حقیر و ذلیل و خوار شود

308- حكام و اولیاء امور كفار را به خود نزدیك كنند و اهل خیر را از خود دور كنند

309- ریاست و ولایت را به كسی دهند كه خودشان می خواهند

310- محارم خود را نكاح كنند

311- مرد را به تهمت بكشند

312- مرد زن و دختر خود را كرایه دهد به پست ترین طعام و شراب

313- ایمان های مردم به خدا زبانی و دروغ باشد

314- ساز و نوا و لهویات زیاد شود و كسی منع نكند یا جرات نكند كه منع كند

315- از ترس اینكه مبادا سادات و شرفاء عزیز شوند آنها را ذلیل كنند

316- محبوب ترین مردم در نزد ایشان كسی است كه بدگوئی از خانواده آل محمد كند

317- كسانی از دوستان آل محمدند با آنها دروغ گویند و شهادت ایشان را قبول نكنند

318- شنیدن قرآن به گوش ها سنگین شدن

319- شنیدن باطل به گوشها آسان شدن

320- اكرام كردن همسایه همسایه خود را از ترس زبانش

321- راستگوترین مردم در نزد مردم آنكه دروغگوتر است باشد

322- طلب كردن حج و جهاد برای غیرخدا

323- خرابی از آبادی زیادتر شدن

324- كم فروشی كردن و زیاد گرفتن در كیل و وزن

325- استخفاف به خونریزی

326- مشهور كردن مرد خود را به بدزبانی تا آنكه از او بترسند و كارها به او رجوع شود

327- استخفاف به نماز كنند

328- میت را از قبر بیرون آوردن و اذیت كردن و فروختن كفن او

329- زیاد شدن هرج و مرج

330- صبح كردن مرد در حال مستی و داخل شب شدن در حال مستی

331- نكاح كردن با بهائم

332- رفتن مرد به مصلی و برگشتن او در حالی كه لباس نداشته باشد

333- سخت شدن دلها و خشك شدن چشمها

334- سنگین شدن ذكر بر گوشهایشان

335- از طریق باطل و حرام كسب كردن

336- اعمال خیر را برای نمایش به جا آوردن

337- حج كردن ثروتمندها برای تماشا و گردش و استراحت

338- حج كردن اوساط برای تجارت كردن

339- حج كردن فقرا برای ریا و سمعه و گدائی كردن

340- میل كردن مردم به هر طرفی كه غلبه با او باشد

341- طالب حلال مذمت كرده شود

342- طالب حرام مدح كرده شود و بر ذلت باشد

343- در حرمین عمل كنند چیزی را كه خدا دوست ندارد و كسی ایشان را منع نكند

344- علانیه عمل قبیح كنند و كسی نهی نكند

345- در مكه و مدینه آلات لهو و ساز و نواز ظاهر شود و غنا خواندن شایع شود

346- امر به معروف و نهی از منكر كننده را سرزنش و ملامت كنند و او را نصیحت كنند كه نكند

347- برای كردن عمل زشت انتظار شب شدن نكشند

348- مردم از روی همچشمی با هل شر اقتداء كنند

349- راه خیر بسته و راه شر باز شود

350- میت را با استهزاء بلند كنند و كسی دنبال جنازه او فزع نكند

351- در هر سال بدعتها و شر زیاد شود

352- مردم در مجالس تابع اغنیاء شوند

353- به محتاج برای خنده كردن عطادهند

354- غیبت كردن به نظرهاشان ملیح باشد

355- زنا و لواط شایع شود

356- دروغگوترین مردم را راستگو دانند

357- سعایت پیش ظالم و سخن چینی ظاهر شود

358- مساجد زینت كرده شود

359- قرآن ها و كتاب ها زیور و آب طلا كاری شود

360- مرد به رفتن پیش زن سرزنش شود

361- آیات در آسمان ظاهر شود و مردم نترسند

362- مردم مانند حیوانات روی یكدیگر جستن كنند و كسی منع نكند از ترس مردم

363- مال زیاد در غیر طاعت خدا مصرف كنند

364- مال كم را در طاعت خدا مصرف نكنند

365- فرزندان عاق پدران و مادران شوند

366- فرزندان استخفاف پدران و مادران كنند

367- فرزند افتراء به پدر خود ببندد

368- و در حق پدر و مادر نفرین كند

369- و به مرگ ایشان شاد شود و

370- و آنها را بیازارد و بزند و دشنام دهد

371- مرد اگر روزی بر او بگذرد كه گناهی نكرده باشد در آن از فسق و فجور و كم فروشی در كیل و وزن یا غش در معامله یا خوردن مسكرات محزون و غمناك باشد

372- سلطان احتكار طعام كند

373- خوردنی زیاد و فراوان باشد ولی به دست مردم نیاید مگر به گرانترین بهاء

374- با اموال ذوی القربی قمار بازی كنند

375- اموال ذوی القربی را به مصرف ساز و نواز و لهو و لعب رسانند و با آن شراب خورند

376- به شراب مداوا كنند و برای بیمار توصیف كنند تا با آن استشفا كند

377- مردم در امر به معروف و نهی از منكر نكردن همه با هم یكسان شوند

378- وزیدن باد به پرچم منافقین و غلبه اهل نفاق

379- پرچم اهل حق جنبش نكند

380- قبور ائمه را به گلوله خراب كنند

381- روزنامه های پراكنده مختلف

382- كه هركدام اسمی دارد در میان مردم شایع شود

383- اذان گفتن به اجرت و فرد باشد

384- اجتماعات در مساجد زیاد شود ولی نه از برای خدا و عبادت بلكه برای غیبت كردن و گفتن سخنان دنیوی

385- مست امام جماعت شود

386- هركه مال یتیم خور است به صلاح و درستی معرفی شود

387- امین خیانتكار و خیانتكار امین شود

388- میراث را ولات و حكام برای اهل فسق و فجور مقرر كنند

389- طلا گرفتن زیاد شود

390- كسانی كه اولاد ندارند از بی اولادی خوشحال شوند

391- یك دسته برای دین گریه كنند و یك دسته برای دنیا از شدت فشار و سختی كه می بینند

392- هلاكت مرد به دست زن و بچه و پدر و مادر و خویشان و همسایگان او باشد كه او را سرزنش و ملامت كنند به تنگی معیشت تا ناچار وارد عملی شود كه هلاكت او در آن باشد

393- شهرها به هم نزدیك شود

394- بازارها به هم نزدیك شود

395- قسم خوردن بناحق زیاد شود

396- مردم به غیر خدا قسم خورند

397- از مردم رای ها گرفته شود

398- غلق و اضطراب مردم زیاد شود

399- كسبها و تجارت ها كساد شود

400- بازارها تعمیر و زینت كرده شود


برچسب‌ها: علائم ظهور, نشانه هاي ظهور
چهارشنبه ۱۷ تیر۱۳۸۸
بازديد : مرتبه
نويسنده : امیرحسین

 

201- پیروی كردن شهوت ها

202- كم شدن امانت در مردم

203- زیاد شدن خیانت ها

204- رایج شدن شرب مشروبات محرمه

205- بلند شدن صداهای خصومت و دشمنی در مسجدها

206- دشنام دادن اولاد به پدران و مادران

207- متروك ماندن مساجد از نماز خواندن در آن به سبب خصومت ها

208- مساجد را جای خوردن طعامات قراردادن

209- ندانسته حكم كردن قاضی ها

210- زیاد شدن گناهان و بدی ها

211- كم شدن كارهای خیر

212- برداشته شدن بركت از سال و ماه و هفته و روزها و ساعت ها

213- حلال دانستن زنا و خوردن مسكرات

214- گفتگوهای نامشروع و رقص ها

215- و اقسام سازها و نواها

216- بلند شدن صداهای فجار

217- بدگوئی و ننگ و بستن افتراء و سرزنش كردن به علماء

218- خونریزی به ناحق بین یكدیگر

219- رشوه گرفتن قضات در حكم

220- مستولی شدن زن بر شوهر خود در جمیع چیزها

221- ظهور دولت اشرار

222- حلال بودن ظلم در جمیع شهرها

223- حكومت كردن هر سلطان جائر

224- ریاست خواستن برای فخر كردن بر دیگران و ظلم و جور كردن

225- كفار را مستشار امور قرار دادن

226- مالك شدن كسی كه مالك مال نیست

227- مال دیگری را و آن بیدینی پسر بیدینی است

228- رأس و رئیس قرار دادن كسی را كه لیاقت ریاست و مداخله در امور عامه را ندارد

229- ظاهر شدن بدعت ها و فتنه ها

230- تدریس و تدرس كردن علوم باطله برخلاف دستور دین و قرآن

231- ذلیل كردن سادات و بزرگان اصیل

232- ظهور آلات لهو بزرگ و سازهای حرام و امور مشكلات برای ارتكاب خواهش های نفسانی و شهوت رانی

233- خراب شدن شهرها و خانه ها و عمارات و قصرها

234- فتنه و فساد دیلم و اهل شاهون و حزب هائی كه به آنها ملحق می شوند و گردهای كوهستانی ایرانی و عربی از آنچه به قزوین و كاشان و سمرقند وارد می آورند و بعد از آن به شیراز

235- فتنه و فساد اعراب در كوهستان ها

236- فتنه طراطری مذهب ها نسبت به اهل هرموز و قلهات

237- خواری و ذلت اهل عمان از دشمن

238- ظهور واقعه مرگبار در آوال و صابون كه جزیره ای است از بحرین

239- ذلت و خواری اهل خراسان

240- ذلت و خواری اهل فرنگ یعنی فرانسه از اعراب

241- قتل و غارت و خونریزی شدید در سند و هند

242- كشتار عظیم در جزیره قیس

243- وقایع فجیعه در بحرین

244- كشته شدن یكی از اكابر عرب در خانه اش و بعد از آن خروج عجم است بر عرب

245- جنگ های عدیده در میان اهل خط

246- مبتلا شدن بصره به قحطی شدید

247- وقوع فتنه ای شدید در قزوین و اراك

248- ضعیف شدن سلطان روم و تسلط عرب بر آنها

249- حمله ری به بغداد

250- بیعت با كودك

251- وضع شدن جرائم

252- مقاتله مسلمین با یهود

253- مشرك شدن قبیله ای از مسلمین

254- كثرت خطباء منابر

255- ركون علماء به ولات

256-تعلم فقه برای غیرخدا

257-تفقه علماء برای حلال كردن دینار و درهم

258- فتوی دادن به غیر آنچه خدا فرموده

259- تجارت كردن بقرآن

260- قراردادن حق برای اشرار امت

261- كم شدن علماء حقیقی

262- زیاد شدن علماء ضلالت

263- كینه علماء دینی در دل گرفتن

264- سرزنش كردن و بدگوئی كردن به علماء

265- كشتن علماء را مانند كشتن دزدان

266- شصت نفر دروغگو ادعای نبوت كنند

267- دوازده نفر ادعای مهدویت كنند

268- سلطان و قرآن با هم قتال كنند و از هم جدا شوند

269- تعطیل احكام دین به رای دادن

270- قرآن را در سازها و نوازها گرفتن

271- خراب شدن جزیره از ترک272- خراب شدن ترك از صاعقه

273- خراب شدن سند از هند

274- خراب شدن هند از چین

275- خراب شدن چین از رمل

276- خراب شدن حبشه از زمین لرزه

277- خراب شدن عراق از قحط و

278- خراب شدن بصره از عراق

279- خراب شدن مصر از خشك شدن رود نیل

280- خراب شدن مكه از حبشه

281- خراب شدن مدینه از سیل

282- خراب شدن یمن از ملخ

283- خراب شدن ابله از حصار

284- خراب شدن فارس از گدایان دیلم

285- خراب شدن دیلم از ارمن

286- خراب شدن ارمن از جرز

287- ایمن بودن مصر از خرابی تا اینكه

288- بصره خراب شود

289- خراب شدن بغداد از سفیانی

290- ممنوع شدن شام از وارد شدن پول و جنس در آن از طرف روم

291-  ممنوع شدن عراق از دینار و جنس از طرف عجم

292- ممنوع شدن حج تا سه سال

293- آوردن چیزی از مشرق و چیزی از مغرب تا امت پیغمبر را متلون كند

294- مردن حق و رفتن اهل آن

295-كهنه شدن قرآن و احداث كردن چیزی در آن نیست و تاویل برای كردن

296- سرنگون شدن دین همچنان كه ظرف آب سرنگون شود

297- مردها به مردها اكتفا كنند در فجور و زنها به زنها

298- مردها شبیه زنان شوند و زنان شبیه به مردان

299- خوشحال شدن كافر به آنچه در مومن از سختی می بیند

300- مردم را امر به ترك حج كنند


برچسب‌ها: علائم ظهور, نشانه هاي ظهور
چهارشنبه ۱۷ تیر۱۳۸۸
بازديد : مرتبه
نويسنده : امیرحسین
 
علامات ظهور و با عدم رعایت ترتیب بر گرفته از کتاب «نوائب الدهور فی علائم الظهور»:
 
1- آمدن پرچم‌های مصری كه سبزرنگ است در شام
2- کوبیده شدن پرچمهای قیس به مصر

3- اختلاف بنی عباس

4- ندای آسمانی در روز جمعه نیمه ماه رمضان

5- ندای آسمانی در بیست و سوم ماه رمضان

6- كسوف آفتاب در نیمه ماه رمضان

7- گرفتن ماه در آخر ماه رمضان بر خلاف عادت

8- فرورفتن قریه ای از قراء شام كه آن را جابیه گویند

9- فرود آمدن ترك در جزیره

10- فرود آمدن ترك در حیره كه از شهرهای عراق است

11- فرود آمدن روم در رمله كه یكی از شهرهای فلسطین است

12- اختلاف بسیار در تمام روی زمین

13- خراب شدن مسجد جامع شام

14- جمع شدن سه پرچم در شام

15- مسخ شدن بعضی از دشمنان حق

16- توقف آفتاب از زوال تا عصر

17- بیرون آمدن سر و سینه و دست در آفتاب كه مردم او را بشناسند و این علامت در زمان سفیانی است

18- خروج سفیانی از وادی یابس

19- گرفتن سفیانی پنج شهر از شامات را كه دمشق و فلسطین و اردن و قنسرین و حمص باشد.

20- لشگر فرستادن سفیانی به كوفه و بصره

21- لشكر فرستادن سفیانی به مدینه

22- فرورفتن لشكر سفیانی در بیداء میان مكه و مدینه

23- خروج حسنی از طالقان

24- رفتن سیدحسنی به خراسان

25- رفتن سیدحسنی به نیشابور

26- رفتن سید حسنی با اصفهان

27- رفتن سیدحسنی به قم

28- رفتن سیدحسنی به كوفه

29- فروبردن زمین در مشرق

30- فروبردن زمین در مغرب

31- كشته شدن نفس زكیه پشت كوفه با هفتاد نفر

32- رو آوردن پرچم های سیاه از طرف خراسان

33- خروج یمانی از طرف یمن

34- ظهور مغربی ها در مصر

35- مالك شدن مغربی ها شامات را

36- طلوع ستاره ای در مشرق كه مانند ماه نور دهد و نزدیك باشد از كجی دو طرف آن به هم رسد.

37- ظهور سرخی در آسمان كه منتشر شود در آفاق

38- ظهور آتشی از طول در مشرق كه در جو از سه روز تا هفت روز بماند

39- مطلق العنان شدن عرب و مالك شدن او بلاد را

40- بیرون رفتن عرب از اطاعت شاه عجم

41- كشتن اهل مصر امیر خود را

42- ورود لشكری از طرف مغرب كه اسب های خود را به فناء حیره ببندد

43- شكافته شدن فرات به نحوی كه آب داخل كوچه های كوفه شود

44- سوزانیدن مرد جلیل القدری از شیعیان بنی عباس در میان جلولا و خانقین

45- وقوع زلزله در بغداد كه بسیاری از آن به زمین فرورود

46- غلبه رعیت بر بلاد آقایان

47- وقوع جنگ در میان اهل گرگان و مازندران

48- اختلاف دو صنف از عجم و ریخته شدن خون زیاد در میانشان

49- بیرون رفتن بندگان از طاعت آقایان خود و كشتن ایشان آقایان خود را

50- زنده شدن بعضی از مردگان و برگشتن ایشان به دنیا به نحوی كه آنها را بشناسند و با هم رفت و آمد كنند

51-باریدن بیست و چهار باران پی در پی تا زمین را پاك و شسته كند و بركات زمین ظاهر شود

52- قتل عام كردن ترك ها بعضی از بلاد عجم را

53- فتح كردن تركها عراق را

54- داخل شدن پرچم های زرد در مصر به ضرر اهل شام

55- ساخته شدن فرودگاه ها و پایگاه ها در شهرها

56- ساخته شدن فرودگاه ها و پایگاهی در شام

57- ساخته شدن فرودگاه و دو پایگاه در عجور و حران

58- ساخته شدن فرودگاه و پایگاهی در واسط

59- ساخته شدن فرودگاه و پایگاهی در بیضاء

60- ساخته شدن دو فرودگاه و پایگاه در كوفه

61- ساخته شدن فرودگاه و پایگاهی در شوشتر و اهواز

62- ساخته شدن فرودگاه و پایگاهی در ارمنیه

63- ساخته شدن فرودگاه و پایگاهی در موصل

64- ساخته شدن فرودگاه و پایگاهی در همدان

65- ساخته شدن فرودگاه و پایگاهی در ورقه

66- ساخته شدن فرودگاه و پایگاهی در رقطاء

67- ساخته شدن فرودگاه و پایگاهی در رحبه

68- ساخته شدن فرودگاه و پایگاهی در دیر هند

69- ساخته شدن فرودگاه و پایگاهی در قلعه

70- ظاهر شدن دود تیره ای بالای سرها كه در چشم و گوش و بینی‌های مردم رود مؤمنین را حالت زكامی رو دهد و كفار را هلاك كند

71- سوار شدن مردها بر چرخ ها

72- سوار شدن زن ها بر چرخ ها

73- كشف حجاب و كشف فروج زنها

74- حكومت كردن زن ها

75- غالب شدن زن ها بر ملك

76- مستشار امور شدن زن ها

77- لباس بدن نما پوشیدن زنان

78- زنان گیسوان خود را مانند كوهان شتر بختی كنند

79- مجلس گرفتن زنان

80- سخنرانی كردن زنان

81- شریك شدن زنان در تجارت با شوهران

82- تمكین نكردن زنان از شوهرانشان

83- بذل كردن زنان خود را به كفار

84- وادار كردن مردان زنان خود را به زنا دادن

85- نفقه دادن زنان به مردان از كد فرج خود

86- مطالبه نمودن اهل شبلا یا سیلان از اقصی بلاد مشرق حق خود را از اهل چین و ندادن چینی ها حق آنها را و قیام كردن آنها برعلیه اهل چین و گرفتن آنها چین و بلاد ترك و هند را تا برسند به خراسان

87- واقع شدن فتنه در میان شرقی ها و غربی ها

88- خراب شدن ری

89- حرب جوانان ارمنیه و آذربایجان

90- اختلاف در میان عرب و عجم و این اختلاف ادامه خواهد داشت تا سفیانی قیام كند

91- خروج جرهمی و ربیعی و اصهب

92- خروج قیام كننده ای كه از طرف چین و ملتان میاید و در خراسان قیام می كند

93- خرج قائمی از آل محمد از گیلان كه مشرق او را كمك كند در دفع پیروان سفیانی

94- خراب كردن قائم گیلانی با عانت مشرقی كه شاید شعیب بن صالح باشد بصره را

95- آباد كردن قائم گیلانی كوفه را

96- وای بر ری از شمشیرهای بغدادی ها و خراسانی ها

97- فرار كردن اهل ری به قم و از آنجا به اردستان اصفهان

98- قیام حسنی از طبرستان

99- كشته شدن هشتاد هزار نفر در دامنه كوه سیاه ری كه هشتاد نفر از ایشان لیاقت سلطنت كردن داشته باشند

100- ظهور فتنه شدید در سال پیش از ظهور

101- ممنوع شدن رفتن به حج سه سال قبل از ظهور

102- ظاهر شدن سرخیئی در آسمان كه در آن عمودهایی باشد مانند نقره كه نور از آن بتابد

103- خروج شروسی یا ایثر و سنی از  ارمنیه و آذربایجان و آمدن او در پشت ری نزدیك كوه سرخی كه متصل به كوه های طالقان است

104- جنگ شدید در میان اشروسنی و مروزی كه از سمت خراسان می آید

105- خروج مروزی به طرف بغداد و ماهان و واسط

106- ماندن مروزی مدت یك سال یا كمتر در واسط

107- رفتن مروزی به كوفه و از نجف تا كوفه و از آنجا تا حیره جنگ شدیدی در میانشان واقع شود

108- كشته شدن هفتاد هزار نفر كنار جسر بغداد كه آب دجله از خون سرخ و از گند اجساد متعفن شود

109- بلند شدن هفتاد پرچم از ممالك مختلفه و جنگ شدید

110- بلند شدن سه نداء در ماه رجب

111- ظاهر شدن بدن امیرالمومنین علیه السلام در مقابل چشمه آفتاب كه در یكی از نداها گفته شود هذا امیرالمومنین

112- وقوع جنگ های بسیار در روی زمین

113- گرفتن آفتاب از وقت طلوع كه تا دو ثلث از روز مدت گرفتن طول كشد

114- گرفتن ماه كه تا مدت بیست و سه ساعت گرفته باشد

115- فروگرفتن بلا و فتنه مصر را

116- قطع شدن رود نیل

117- قیام زندیقی در قزوین كه همنام یكی از انبیاء باشد

118- خرج مصری و یمانی پیش از سفیانی و این یمانی غیر از یمانی است كه با سفیانی قیام می كند

119- خرج ملحمه

120- فتح قسطنطنیه

121- خراب شدن مدینه

122- خروج دجال

123- پیمان بستن عرب با روم

124- شكست دادن عرب ها رومیان را

125- شكست دادن رومیان عرب ها را

126- كشته شدن مسلمانان به دست رومیان

127- وقوع فتنه ای كه نماند در عرب خانه ای مگر اینكه در آن داخل شود

128- فتح بیت المقدس

129- مصالحه عرب ها با رومیان

130- میراث را از وارث منع كنند

131- حمله آوردن ترك ها به دمشق

132- ظاهر شدن پادشاهان ستمكاری كه مردم را بكشند و بترسانند آنهائی را كه اطاعت ایشان كنند

133- نزول رومی ها در فلسطین

134- رئیس جمهور شدن عبدالرحمن نامی در مصر

135- خلیفه شدن عبدالله نامی از بنی عباس در دمشق

136- جنگ كردن عبدالله عباسی با رومیان و كشته شدن او

137- تلاقی لشكر رومی ها با عبدالله در قرقیسا و قتال عظیم در كنار نهر

138- قتل عام كردن رومی ها عرب را و اسیر كردن زنان و كودكان

139- خروج دابه الارض در مكه

140- درآمدن آفتاب از مغرب

141- نزول عیسی از آسمان

142- ظاهر شدن آتشی از ته عدن شاید آتش زدن چاه های نفت باشد

143- بیرون آمدن آتشی از حضرموت

144- ظهور طیارات جنگی

145- خسف قریه خرشنا از قراء شام

146- سفیانی مسیحی می شود و با زنار و صلیب از روم می آید و در شام قیام می كند در حالتی كه متدین به هیچ دینی نیست

147- كشته شدن ابن الشیخ در وسط نجف

148- خراب كردن و سوراخ كردن كوچه های بن بست را در كوفه

149- تعطیلی مساجد  تا چهل روز یا شب كشف هیكل

150- به جنبش آمدن پرچم ها در اطراف مسجد كوفه

151- سرلشكر سفیانی شدن خزیمه نامی كه چشم چپ او مالیده و در چشم راستش ناخنه غلیظی است

152- فرستادن سفیانی صد و سی هزار نفر به طرف كوفه در روحا و فاروق

153- كشته شدن هفتاد هزار نفر در كوفه كنار فرات كه تا سه روز آب خون و از گند اجساد كشته متعفن باشد

154- اسیر كردن هفتاد هزار دختر بكر كه از فرط عفت كف ها و مقنعه های ایشان دیده نمی شد

155- آمدن پرچم های شرقی به كوفه كه عده آنها تعلیمات جنگی و نظام ندیده اند و آن پرچم ها نه از پنبه است و نه از كتان و نه ابریشم و سر نیزه هایشان به مهر و خاتم سید اكبر خاتم الانبیاء یا علی مرتضی است

156- قیام خراسانی است از خراسان

157- قیام مردی از اهل بخران كه مسیحی بوده و مسلمان می شود به حمایت آل محمد علیهم السلام

158- مالك شدن كفار پنج نهر را دجله و فرات و جیحون و سیحون و رود نیل

159- ظاهر شدن  دولت زنان و مردان

160- فرماندار شدن و ریاست كردن جوانان و كودكان

161- خراب شدن مسجد كوفه از عمران

162- پیمان بستن دولت های همجوار

163- آتش افتادن در حجاز

164- جاری شدن آب در نجف و آن در سال فتح واقع شود

165- ادامه جنگ از ماه صفر تا ماه صفر دیگر

166- وارد شدن بنی قنطور در شام و فتنه و فساد و خونریزی آنها

167- وقوع جنگ شدید غریب و عجیب در حلب

168- خراب كردن حصارها و فرودگاه ها و پایگاه های شام

169- داخل شدن لشكریان در بعلبك و امان خواستن ایشان

170- توجه بلاها به نواحی لبنان

171- توجه لشكرهای شیطان به شهرهای كنعان

172- هزیمت و فرار آنها با كشتی نجات از فرات

173- رفتن لشكریان به جزیره

174- ظهور شخص بی باكی با عده كمی در بصره و كشته شدن اوعدا و عربند

175- كشته شدن شخص ار غش و به جای او نشستن پسرش و به قدر یك ساعت طول نكشد كه پسرش  كشته شود

176- كشته شدن مرد جلیلی به مجردی كه فرستاده های مغربی ها در مقابل او برسند

177- قحطی در مصر و كم شدن آب رود نیل و خشكیدن اشجاران

178- پیاده شدن لشكر مغربی ها با تشریفات در مصر

179- گرفتن مسیحی ها روی زمین را

180- صیحه زدن ناقوس در ممالك اسلامی

181- زیاد شدن مرض صرع و دیوانگی در اثر شدت فتنه و پریشانی

182- تكلم كردن شخص قلدر نفهم كه مانند گاومیش است در امور عامه مردم

183- افتادن آتش در نصیبین

184- بیعت گرفتن برای سعید سوسی در خوزستان

185- غلبه عرب بر بلاد ارمن و سقلاب

186- ظهور شدت و سختی برای مردم در دولت سلطان و زنان

187- شوم و فجیع بودن روز بهلول

188- ریاست كردن مردمان پست بی اصل

189- ظهور قحطانی

190- ظهور سیدهاشمی كه پشت كوفه كشته شود

191- ظهور دیلم و تابع شدن ابر و گیلان او را و گرفتن ایشان تبریز و نصب كردن ایشان امیری را در تبریز

192- مضطرب شدن عراق

193- واقع شدن واقعه عجیبی در میان حلوان و همدان

194- واقع شدن جنگ شدید بین حلوان تا نهروان

195- زایل شدن ملك دیلم و از دست او بیرون رفتن

196- مالك شدن یك نفر اعرابی عجمی زبان بعد از دیلم و كشتن او صلحاء و شایستگان را

197- پیاده شدن لشكر در فارس و نصیبین

198- حمله كردن عرب بر عجم و روآوردن ایشان به اهواز

199- موت فقهاء پی در پی

200- ضایع كردن نمازها


برچسب‌ها: علائم ظهور, نشانه هاي ظهور
چهارشنبه ۱۷ تیر۱۳۸۸
بازديد : مرتبه
نويسنده : امیرحسین

جدول زمان‏بندى حوادث 6 ماهه دوم آخرین سال غیبت

ماه‏، روز، مکان و موقعیت‏حادثه:

رجب:

9 رجب تا 20 جمادى‏الاول:

1 - باران شدیدى که بسیارى از خانه‏ها را ویران مى‏کند.

10 رجب:
× 10 رجب شام (سوریه):

2 - آغاز شورش سفیانى (عثمان بن عنبسه)
× 10 رجب یمن:

3 - آغاز قیام یمنى
10 رجب ایران:

4 - آغاز قیام سید خراسانى
- خورشید

5 - نمایان شدن یک بدن در قرص خورشید (سر و سینه حضرت مسیح(ع))
- بین آسمان و زمین

6 - نداهاى سه‏گانه:
الف.بدانیدکه‏لعنت‏خداوندشامل‏حال‏جمعیت‏ستمگران‏مى‏شود!
ب. قیامت نزدیک شده است اى جمعیت مؤمنان!
ج. خداوندمتعال‏فلانى را فرستاده؛است‏حرف‏هایش را بشنوید
و از او اطاعت کنید!
- بین زمین و آسمان

7 - دستى‏که‏از آسمان به چیزى اشاره و دلالت مى‏کند
- خورشید

8 - توقف خورشید از حرکت به مدت 3 ساعت

15 رجب:

9 - ماه گرفتگى (خسوف)

 

شعبان:

- جهان اسلام خیزش‏ها، آغاز و امور و جریانات سیاسى متفرق و پراکنده مى‏شود.

رمضان:

14 ماه‏رمضان:

 خورشید:

1 - کسوف و خورشید گرفتگى غیر طبیعى

23 ماه ‏رمضان:

2 - صیحه آسمانى:
(جمعه) از آسمان:

الف. نداى جبرئیل. حق با حضرت مهدى(ع)وشیعیانش‏است!
از زمین:

ب. نداى ابلیس: حق با عثمان (سفیانى) و پیروانش است!

25 ماه ‏رمضان:

3 - ماه گرفتگى و کسوف غیر طبیعى
- شام

4 - بیعت کردن 30.000 نفر از قبیله بنى‏کلب با سفیانى

شوال:

- نزدیک مدینه معرکه قرقیسیا (و کشته شدن 100.000 نفر از ستمگران)
(دیرالزور سوریه) و پیروزى سفیانى

ذى‏القعده:

- عراق - سوریه

1 - قبایل جهت تهیه آذوقه مسافرت مى‏کنند و مى‏جنگند.

21-22 ذى ‏القعده:

عراق (بغداد):

2 - سفیانى در بغداد کشتارگاهى برپامى‏کند و 80.000 نفر را مى‏کشد.

ذى‏الحجه:

10 ذى‏الحجه:

عراق(کوفه):

1 - سفیانى کشتارگاه کوفه را به راه مى‏اندازد و علاوه بر مردم عادى 70 عالم دینى را شهید مى‏کند.
10-11 ذى ‏الحجه:

 مکه مکرمه:

2 - آشوبهاى منى (تاراج شدن حجاج ودریده‏شدن پرده‏هاى عصمت به حرام).
25ذى‏الحجه:

× مکه مکرمه:

3 - شهادت نفس زکیه درمسجدالحرام و بین‏رکن و مقام
- مدینه منوره

4 - شهادت مرد هاشمى (پسر عموى نفس زکیه محمد و خواهرش فاطمه) و اعدام آنها بر سردر مسجدالنبى(ص)
محرم:

 9 محرم:

مکه مکرمه:

1 - جمع شدن 313 یار حضرت در مکه
10 محرم و شنبه:

مکه مکرمه:

2 - روز ظهور:

الف. خطبه حضرت در بین رکن و مقام (عاشورا)

ب. بیعت یاران با ایشان
ج. نداى جبرئیل

12 محرم:

مدینه منوره:

3 - حمله سپاهیان سفیانى به مدینه و تاراج این‏شهروتخریب مقبره مطهر حضرت رسول(ص) و خرد کردن منبر ایشان و کثافت‏کردن چهارپایان در مسجدالنبى(ص) (اشغال‏وحشیانه شهر توسط این ستمگران، سه روز به طول مى‏انجامد).
15 محرم:

 در بین مدینه و مکه

4 - فرو رفتن سپاه سفیانى در زمین (بیداء).

× تذکر: علایم پنج‏گانه و حتمى ظهور با علامت (×) مشخص شده‏اند.

     

آخرين مطالب عصرظهور

اخـبـار روز

تعریف رسانه های دیجیتال: رسانه هایی که تبادل یا انتشار محتوا در آنها، تنها به کمک ابزارهای مجهز به پردازشگر دیجیتال میسر باشد. شامل رسانه های برخط مبتنی بر شبکه (نظیر شبکه جهانی اینترنت)، سرویس های مخابراتی از قبیل MMS وSMS و سایر اشکال شبکه های تبادل داده مانند بلوتوث و همچنین رسانه های مبتنی بر حامل های فیزیکی دیجیتال از قبیل بسته های نرم افزاری رسانه ای، بازی های رایانه ای و مانند آن ها....{ادامه}
رسانه هاي مهدوی
قلم تا قدم

لوگو ما
 


لوگو ما
 
امام صادق (ع) :
کسي که در حال انتظار فرج امام زمان (عج) بميرد به منزله کسي است که در راه خدا با شمشيرش جهاد کرده باشد.
برچسب ها :
امام زمان (40) ، ظهور (25) ، آخرالزمان (16) ، انتظار (12) ، دانلود (12) ، wallpaper (11) ، طرح گرافیکی (10) ، فرج (9) ، امام عصر (8) ، غیبت (8) ، مناجات (8) ، دعا (7) ، مهدویت (6) ، پرسش و پاسخ (6) ، علائم ظهور (6) ، هاليوود (6) ، غرب و مهدويت (6) ، نشانه هاي ظهور (5) ، رهبری (5) ، mp3 (4) ، فرقه ضاله (4) ، شيطان‌پرستي (4) ، مناجات با صاحب الزمان (3) ، آقا بیا (3) ، سخنان حضرت ولی عصر (3) ، دعا فرج (3) ، صوت (3) ، احادیث (3) ، بهائیت (3) ، اشعار (3) ، حضرت مهدی (3) ، مهدويت (3) ، یا صاحب الزمان (3) ، منتظر (3) ، عصر ظهور (3) ، امام صادق (3) ، فتنه (3) ، پروژه (2) ، امام حسین (2) ، امام علی (2) ، sms (2) ، تحقیق (2) ، اس ام اس (2) ، شام (2) ، موعود (2) ، جوانان (2) ، شیعیان (2) ، عاشقانه ها (2) ، ولی عصر (2) ، آرماگدون (2) ، رجعت (2) ، نهم ربیع (2) ، آسيب شناسي (2) ، منتظران (2) ، وظايف منتظران (2) ، تعجيل فرج (2) ، 9 ربیع (2) ، سامرا (1) ، قنوت (1) ، تسلیم قلبی (1) ، حاج حسن خلج (1) ، زمان غیبت (1) ، گنبد امام رضا (1) ، جوان و مهدویت (1) ، تحولات مصر (1) ،

گرايش به فرهنگ نوراني مکتب اهل بيت (ع) روزبروز بيشتر و بيشتر مي شود که اين هم از الطاف خفيه الهي است، در اين ميان رسالت دوستداران خاندان رسالت نيز سنگين مي شود.
و لذا با توجه به توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات، برماست که همگام با عصر حاضر به دفاع از کيان ديني خويش قيام نموده و با استفاده از ابزارهاي کارآمد به احياي فرهنگ اهل بيت بپردازيم.
پايگاه اينترنتي عصرظهور در تاريخ تير سال 1386 با هدف ارج نهادن به ساحت مقدس صاحب الزمان (عج) آغاز به کار کرد و با قرار دادن امکانات گسترده در محيط وب، فضا را براي تفهيم معارف مهدويت مهيا کرده است.

افتخارات پايگاه عصرظهور
كسب مقام اول در جشنواره فرهنگي هنري آخرين اميد
كسب مقام سوم در چهارمين جشنواره رسانه هاي ديجيتال
كسب مقام سوم در جشنواره بين المللي آخرين منجي
كسب مقام چهارم در جشنواره سراسري وبلاگ هاي ديني کشور بهترين وبلاگ مهدوي در جشنواره رسانه هاي ديجيتال مهدويت

دانلود IE8 دانلود گوگل کروم دانلود فايريفاکس 4 خوراک سايت - Feed


برداشت مطالب پايگاه عصرظهور با ذكر منبع لينك :: پايگاه عصرظهور :: بلامانع است .